Stemming Wijziging Wet schadeloosstelling politieke ambtsdragersVerslag van de vergadering van 7 maart 2017 (2016/2017 nr. 20)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Wet schadeloosstelling politieke ambtsdragers

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (34626).


De voorzitter:

Aangezien het wetsvoorstel geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden regelt, dient het wetsvoorstel overeenkomstig artikel 63 van de Grondwet met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen te worden aanvaard.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Dat betekent dat de tweederdemeerderheid ruimschoots is gehaald.