Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

- Tweede tussenrapportage oprichting en erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren en verslag schriftelijk overleg

Brief van de minister van EZ van 22 februari 2017 mede in reactie op brief van 8 februari 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, N)

Het lid Schaap (VVD) merkt op dat de inhoudelijke beantwoording van de gestelde vragen (slot verslag schriftelijk overleg 33910, N) is uitgesteld.
De commissie besluit daarom de minister van EZ per brief te verzoeken de Kamer op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen omtrent het aangekondigde (juridisch) onderzoek inzake gegevensverstrekking en het gesprek met de brancheorganisatie. Een conceptbrief zal per email aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer