Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

- E170013

Emissieluw reizen en mobiliteit

De commissies besluiten op 18 april 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer