Dinsdag 18 april 2017, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

Bespreking voortgang parlementaire behandeling

3.Rondvraag


Korte aantekeningen