Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 april 2017
1. Beleidsreactie op De Staat van het Onderwijs 2015-2016

Brief - met bijlagen - van de minister en staatssecretaris van OCW, mede namens de staatssecretaris van EZ van 12 april 2017 (34550 VIII, G)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2. Toezegging T02371 - Sturen brief inzake de frictiekostenregeling

Brief van de staatssecretaris van OCW van 29 maart 2017 in reactie op brief van 17 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 32827 / 34459, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Kesteren (PVV).

3. Reactie op drie toezeggingen - T01757, T02213 en T02218

Brief van de minister van OCW van 13 april 2017 in reactie op brief van 24 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 VIII, H)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en ziet geen aanleiding de status van de toezeggingen T01757, T02213 en T02218 naar aanleiding van de brief te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer