Deskundigenbijeenkomst wetsvoorstellen gedwongen zorgDe Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) houden op dinsdagochtend 16 mei 2017 een deskundigenbijeenkomst over drie wetsvoorstellen die betrekking hebben op gedwongen zorg. Het gaat om de wetsvoorstellen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en Wet Forensische zorg die bij de Eerste Kamer in behandeling zijn. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet Zorg en dwang in 2013 aangehouden in afwachting van het op dat moment nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet verplichte ggz, om beide voorstellen in samenhang te kunnen behandelen. De plenaire behandeling van de Wet Forensische zorg werd in 2014 in afwachting van deze twee wetten uitgesteld. De Kamer achtte het wenselijk om de drie wetsvoorstellen gezamenlijk te behandelen, met het oog op de harmonisatie van de rechtspositie van personen die gedwongen zorg ontvangen.

Doel van de deskundigenbijeenkomst is te achterhalen of de gewenste samenhang met de drie wetsvoorstellen inderdaad in voldoende mate tot stand is gekomen en of de wetten uitvoerbaar zijn. In deze deskundigenbijeenkomst staan centraal: de consistentie van de visie, de juridische eenduidigheid van het wettelijk kader en de proportionaliteit, en de praktische uitvoerbaarheid.

De bijeenkomst heeft een besloten karakter, maar er verschijnt naderhand wel een woordelijk verslag op de website van de Eerste Kamer.

Update d.d. 1 mei 2017: het programma van de deskundigenbijeenkomst is gepubliceerd.


Deel dit item: