Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 23 mei 2017
1. E170016

Voorstel voor een richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 30 mei 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren