Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 juni 2017
1.
Initiatiefwetsvoorstel Van Laar

De commissie besluit op 20 juni inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De fracties van CDA, D66 en PvdA geven aan inbreng te willen leveren.
Na ontvangst van de nadere memorie van antwoord zal de commissie bezien of plenaire behandeling vóór het zomerreces nog haalbaar is.

2.
E170015

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De fractie van D66 levert inbreng voor een schriftelijk overleg.

3.
Werkbezoek Defensie 23 juni

Zes commissieleden nemen deel aan het werkbezoek, en één onder voorbehoud.
De commissie geeft een aantal vragen en thema's mee die door de griffie aan Defensie zullen worden doorgegeven.
Er zal worden gezorgd voor vervoer van en naar station Eindhoven.

4.
Terugblik gesprek Raam op Rusland

Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

5.
Terugkoppeling NAVO PA Voorjaarsvergadering

Dit agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

6.
Mededelingen en informatie

De fracties van de PvdA en OSF hebben naar aanleiding van de termijnbrief aangegeven dat zij wetsvoorstel 34072
(Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen) nader willen bestuderen. Dit punt zal de volgende vergadering terugkomen

7.
Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk