Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 juni 2017
1. Evaluatie Natuurpact

Brief van de staatssecretaris van EZ van 24 mei 2017 in reactie op brief van 21 april 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33576 / 33348, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Vos (GroenLinks). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.

2. Toekomst veehouderij en mestbeleid

De commissie wenst geïnformeerd te worden over zowel de huidige stand van zaken op de beleidsterreinen landbouw en veeteelt alsmede over de te verwachten toekomstige ontwikkelingen op die terreinen. Tevens wenst zij geïnformeerd te worden over de mogelijke gevolgen van die ontwikkelingen voor onder andere de wet- en regelgeving.
De commissie besluit daarom het ministerie van EZ te verzoeken om op een nader te bepalen datum een technische briefing te verzorgen.

3. T02366 - Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 24 mei 2017 in reactie op brief van 18 april 2017 (verslag schriftelijk overleg 28973, C)

De commissie besluit op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

De commissie besluit op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer