Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 juni 2017
1. 34570

Herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. T02366 - Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 24 mei 2017 in reactie op brief van 18 april 2017 (verslag schriftelijk overleg 28973, C)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP), Vos (GroenLinks) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Brief van de minister van EZ van 13 mei 2017 in reactie op brief van 12 mei 2017 (verslag schriftelijk overleg 27879, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

5. Technische briefing toekomstige ontwikkelingen landbouw - veeteelt c.a.

De commissie bespreekt een verdere afbakening van de onderwerpen waarover de commissie geïnformeerd wenst te worden tijdens de door de commissie verzochte technische briefing van het ministerie van EZ. De besproken onderwerpen zullen onder de aandacht van het ministerie van EZ worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer