Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 september 2017
1. Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 29 augustus 2017 (27858, A)

De commissie besluit op 3 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EZ van 29 augustus 2017 (27858, A).

2. Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2010-2015

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 1 september 2017 (25268, G)

De commissie besluit de brief van de minister van EZ van 1 september 2017 (25268, G) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Oprichting Invest-NL

Brief van minister van EZ, mede namens de ministers van Financiƫn en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 5 september 2017 in reactie op brief van 18 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 28165, H)

De commissie besluit naar aanleiding van het verslag nader schriftelijk overleg (28165, H) een commissiebrief te sturen gebaseerd op inbreng van het lid Postema (PvdA). De conceptbrief wordt op 3 oktober 2017 ter vaststelling geagendeerd.

4. Rondvraag

De commissievoorzitter geeft een mondelinge terugkoppeling over haar deelname aan de conferentie voor commissievoorzitters van Economische Zaken inzake transportverbindingen in Europa, dat in Tallinn plaatsvond op 21-22 september 2017.

Het lid Vos (GroenLinks) constateert dat de regering nog geen reactie heeft gegeven op de motie-Vos c.s. over het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving van de wet natuurbescherming (33348, H), zoals de staatssecretaris van EZ heeft beloofd tijdens het mondeling overleg van 31 januari 2017 (33348, AD, pagina 10).
De commissie besluit een rappelbrief te sturen met het verzoek alsnog een reactie te geven. De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer