T02483

Toezegging Onderzoeken en rapporteren aan de Kamer wat de omvang is van de groep van personen die ná 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een inkomensgat als gevolg van een stijging van de AOW-leeftijd (34.674)De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe in overleg met het veld te zullen onderzoeken wat de omvang is van de groep van personen die ná 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een stijging van de AOW-leeftijd, en welke mogelijkheden zij hebben om een eventueel inkomensgat op te vangen. Hij zegt toe de Eerste Kamer hierover in het voorjaar van 2018 informeren. Als uit dit onderzoek blijkt dat er aanleiding is om een regeling te treffen dan zal de minister dit punt meenemen bij een volgende Verzamelwet pensioenen.


Kerngegevens

Nummer T02483
Status voldaan
Datum toezegging 7 december 2017
Deadline 1 mei 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Brief
Categorie overig
Onderwerpen AOW-leeftijd
inkomensgat
overbruggingspensioen
vervroegd pensioen
Verzamelwet pensioenen 2017
Kamerstukken Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)


Uit de stukken

Brief minister van SZW van 7 december 2017, EK 34 674, G

Bij uw Kamer is de Verzamelwet pensioenen 2017 aanhangig. Een van de onderwerpen in het wetsvoorstel, naar aanleiding van een amendement van de Tweede Kamerleden Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) (Kamerstukken II 2017/18, 34 674, nr. 19), betreft de mogelijkheid voor deelnemers om een onverwachte verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen door de hoog-laag constructie van het al lopende pensioen aan te passen. In het nader voorlopig verslag hebben de leden van de fractie van D66 op de groep mensen gewezen die ná 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een stijging van de AOW-leeftijd. De leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA hebben zich bij deze opmerkingen aangesloten.

In de nadere memorie van antwoord is aangegeven dat een uitbreiding van de tijdelijke regeling (de ‘spijtoptantenregeling’) wellicht soelaas kan bieden aan een deel van de mensen die met de huidige regelgeving onvoldoende mogelijkheden hebben om het gat te dichten, maar dat het onduidelijk is hoe groot de groep is die met vroegpensioen is gegaan en vanaf 2022 te maken krijgt met een hogere AOW-leeftijd dan waarop gerekend is. Ik ben bereid om in overleg met het veld te laten onderzoeken wat de omvang van deze groep is en welke mogelijkheden zij hebben om een eventueel inkomensgat op te vangen. Ik zal uw Kamer hierover in het voorjaar van 2018 informeren. Als hieruit blijkt dat er aanleiding is om een regeling te treffen dan zal ik dit punt meenemen bij een volgende Verzamelwet pensioenen. Aangezien dit onderwerp ook de fiscale wetgeving raakt, zal ik dit in gezamenlijkheid met de Staatssecretaris van Financiën doen.Brondocumenten


Historie