Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Wetgevingsagenda energietransitie

Brief van de minister van EZK van 11 december 2017 (30196, G)

De commissie bespreekt de brief van de minister d.d. 11 december 2017 (30196, G) en besluit deze te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van EZK op 23 januari 2018. Voorts besluit de commissie de brief na dit gesprek opnieuw ter bespreking te agenderen om te bezien of er aanleiding is in schriftelijk overleg te treden.

- Rondvraag

De commissie besluit de brief van de minister van EZK aan de Tweede Kamer inzake uitwerking afspraak over kolencentrales uit regeerakkoord d.d. 13 december 2017 (30196/ 32813, 567) te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van EZK op 23 januari 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer