Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsreactie op WRR-rapport (34.775) (T02498)

- Toezegging T02498

Toezegging Kabinetsreactie op WRR-rapport (34.775)

De kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' (34775, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies beschouwen toezegging T02498 als voldaan. Zij besluiten de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met een verzoek om een voortgangsoverzicht vóór het zomerreces.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman