Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 20Verslag van de vergadering van 6 maart 2018 (2017/2018 nr. 21)

Aanvang: 14.00 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 20

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018,

te weten:

de motie-Van Hattem c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers (34775-VI, letter N).

(Zie vergadering van 20 februari 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter. Voor de fractie van de ChristenUnie staat de motie van de PVV haaks op het voorstel dat zojuist is aangenomen. Wie op grond van nationaliteit een complete groep mensen de deur wijst, kan niet met droge ogen beweren op te komen voor christelijke waarden die onze democratische rechtsstaat gevormd hebben. Daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Nog anderen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (34775-VI, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.