Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 april 2018
1.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen), D66 (Engels), PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Sini), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Koffeman), SGP (Schalk) en 50PLUS (Nagel).

2.
34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 29 mei 2018 plenair te behandelen.

3.
Toezegging T02231

Toezegging Melding van een niet-onderzoek (33.258 / 34.105)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 april 2018 inzake aanbieding reactie op rapport Ruys inzake Huis voor Klokkenluiders (33258/34105, Q) aan te houden tot 24 april 2018.

4.
Wiv2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit in meerderheid geen voorstel te formuleren voor een verzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de inwerkingtreding van de Wiv2017 in relatie tot de Wet raadgevend referendum.

De commissie besluit in meerderheid geen voorstel te doen voor een plenair debat over de brief van de regering van 6 april 2018 inzake de uitslag van het raadgevend referendum over de Wiv2017 (34588, G).

De commissie besluit op 24 april 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 in reactie op de brief vanuit de commissie van 12 april 2018 (34588, H).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman