Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- Programma Zorg voor de Jeugd

Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 16 april 2018 (34880, B)

De commissie bespreekt de brief van 16 april 2018 (onderdeel Moties en toezeggingen) en beschouwt de toezeggingen T01885 en T01889 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer