Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jeugdwet (33.684)

-
Evaluatie Jeugdwet

Brief met bijlage van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 30 januari 2018 (34880, A)

De commissie besluit de bespreking van de brief met de evaluatie van de Jeugdwet (34880, A en bijlage) en de beleidsreactie (onderdeel Programma Zorg voor de Jeugd) uit de brief van 16 april 2018 (34880, B), in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer, aan te houden. Deze onderwerpen zullen in samenhang met de nog te ontvangen reactie op de door de commissie gestelde vragen over de tweede overall rapportage sociaal domein (34775 VII, A en bijlagen) vóór het zomerreces opnieuw worden geagendeerd.

-
Programma Zorg voor de Jeugd

Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 16 april 2018 (34880, B)

De commissie bespreekt de brief van 16 april 2018 (onderdeel Moties en toezeggingen) en beschouwt de toezeggingen T01885 en T01889 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer