Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister BZK, mede namens de minister van VWS, van 9 mei 2018 in reactie op de brieven van 31 januari en 3 maart 2018 (vso 34755 VII /34880, E)

De commissie overweegt in het najaar een beleidsdebat te houden over de (VWS-) wetten sociaal domein. Dit onderwerp zal op 22 mei 2018 ter bespreking worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer