Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten zich aan bij de vragen van de D66-fractie. De commissie stelt de brief aan de Voorzitter van de Kamer (34951, B), met het verzoek deze vragen door te geleiden naar de minister voor Medische Zorg en Sport, aldus vast. Afhankelijk van besluitvorming in het College van Senioren zal de brief op 29 mei 2018 ter inzage worden gelegd. Indien aan het einde van de plenaire vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, zal de brief vervolgens aan de minister worden gestuurd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer