Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 juli 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877) (T02531)

- Sociaal minimum Caribisch Nederland

De commissie neemt met belangstelling kennis van het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland en bijbehorende kabinetsreactie. De commissie is verheugd dat twee jaar na aanvaarding van de motie Ganzevoort c.s. (34300 IV/CXIX, R) in de Eerste Kamer het rapport nu is verschenen. Ze besluit het rapport opnieuw te agenderen voor inhoudelijke behandeling, zodra duidelijkheid bestaat over de behandeling in de Tweede Kamer.

De commissie besluit voorts:
- toezegging T02531 als voldaan te beschouwen; en,
- toezegging T02383 als deels openstaand te blijven beschouwen in afwachting van nadere besluitvorming naar aanleiding van het voorliggende onderzoeksrapport.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman