Stemming moties Wijziging WarmtewetVerslag van de vergadering van 3 juli 2018 (2017/2018 nr. 36)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wijziging Warmtewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet),

te weten:

de motie-Koffeman c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen (34723, letter E);

de motie-Koffeman c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatie (34723, letter F).

(Zie vergadering van 26 juni 2018.)


De voorzitter:

Dan de stemming over 34723, letter E, de motie van het lid Koffeman c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


De heer Pijlman (D66):

Dank, voorzitter. Als u het goed vindt, doe ik beide moties.

De voorzitter:

Dat is goed.

De heer Pijlman (D66):

Op de eerste motie, met letter E, heeft het kabinet negatief gereageerd. Het dictum is eigenlijk hetzelfde als van de aangenomen motie-Jetten/Dik-Faber. Daarvan heeft het kabinet toegezegd ermee aan de slag te gaan. Voor ons is deze motie daarmee overbodig en die zullen we niet steunen.

De tweede motie, om het Binnenhof vrij van broeikasgassen en aardgasloos te maken, beschouwen wij als buitengewoon sympathiek. We hebben ook een voorbeeldfunctie in dezen. Die zullen wij steunen

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Wensen nog anderen een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (34723, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Dan de stemming over de motie 34723, letter F, de motie van het lid Koffeman c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatie. De heer Pijlman heeft al een stemverklaring afgelegd. Wenst nog een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (34723, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Voordat ik overga tot voortzetting van de eerste termijn van de kant van de Kamer van de behandeling van het wetsvoorstel 34854, wil ik alle Kamerleden oproepen om zich vandaag nog in te schrijven, als daar behoefte aan is, voor de debatten die volgende week maandagavond 9 juli en dinsdag 10 juli plaatsvinden. De reden dat ik die oproep doe, is dat wij zo snel mogelijk de planning willen kunnen maken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is met de indeling van de maandagavond en de dinsdag. Wilt u alstublieft nog vandaag inschrijven? Dank.