26.800 V, nr. 141b

Motie-Hirsch Ballin (CDA) c.s. inzake totstandkoming Handvest van de Grondrechten van de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat de Europese Unie en de Europese Raad partij worden bij de totstandkoming van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Daartoe zou de regering in de eerstkomende Europese Raad initiatieven moeten nemen.

De indieners van de motie willen hiermee voorkomen dat een gescheiden rechtsontwikkeling bij de grondrechtenbescherming ten aanzien van de instellingen van de Europese Unie plaatsvindt en zij hopen zo de eenheid van interpretatie van grondrechten door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te verzekeren.Kerngegevens

nummer 26.800 V, nr. 141b
ingediend 28 maart 2000
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 april 2000 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) E.M.H. Hirsch Ballin
mede ondertekend door M. Bierman
J.J.A.M. van Gennip
E.C.M. Jurgens
J. Kohnstamm
F.M. Roscam Abbing-Bos
E. van Thijn
J.P. de Vries
J.H. Zwerver
dossier(s) Begroting Buitenlandse Zaken 2000 (26.800 V)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken