28.169, nr. 48e

Motie-Van Leeuwen (CDA) c.s. inzake diverse (uitvoerings-)aspecten van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekteDe Kamer verzoekt in deze motie de regering, kennis genomen hebbende van de in de Tweede Kamer aangenomen moties, en overwegende, dat - mede als gevolg van de demissionaire status van het kabinet - vertraging in de uitvoering hiervan niet is uitgesloten ondanks het feit dat het hier een politiek onomstreden wetsvoorstel betreft:

  • een uiterste krachtsinspanning te leveren om de in de diverse moties gestelde termijnen te realiseren;
  • te bevorderen, dat er harde afspraken met het openbaar vervoer worden gemaakt, waarbij tevens op versnelling van de uiterste invoeringsdata 2010 voor busvervoer en 2030 voor het spoor wordt aangedrongen;
  • de inzet van REA-middelen als experiment in afwachting van een structurele regeling voor het toegankelijk maken van gebouwen mogelijk te maken;
  • in samenhang met de integratiewet te streven naar een betere afstemming van de in dit wetsvoorstel gebruikte definities met die op het terrein van de arbeid;
  • een betere afstemming van de voorzieningen, zo mogelijk te bewerkstelligen via één loket en
  • een Task Force vanuit de samenleving én de betrokken organisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte in te stellen teneinde het maatschappelijk draagvlak voor gelijke kansen voor deze groep te versterken.


Kerngegevens

nummer 28.169, nr. 48e
ingediend 1 april 2003
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 april 2003 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) J. van Leeuwen
mede ondertekend door G. van den Berg
R.Ch. Hessing
B. van Schijndel
P. Swenker
E. ter Veld
F.J.M. Werner
dossier(s) Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28.169)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 november 2003 het Actieplan gelijke behandeling in de praktijkPDF-document (Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte, TK 29.355, nr. 1) aangeboden, waarmee wordt voldaan aan de motie.