XXI, A

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake EU-beleid en consequenties daarvan ten aanzien van ruimtelijke ordening in NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht om kennis over EU-beleid te vergaren, te bundelen en te vertalen in de beleidsconsequenties ten aanzien van onze ruimtelijke ordening, en deze beschikbaar te stellen aan het totale werkveld.Kerngegevens

nummer XXI, A
ingediend 21 maart 2005
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 april 2005 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door J.J.M. van der Lans
W. Lemstra
E. van Middelkoop
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
J. Walsma
dossier(s) Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI)

Bijzonderheden

  • Het beleidsdebat vond plaats op 21 en 22 maart 2005.
  • Op 20 november 2006 heeft de Kamer een brief (EK, XXI-I) met bijlage van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangen inzake de uitvoering van de motie-Meindertsma (EK, XXI-A).
  • tijdens de commissievergadering van 19 december 2006 is besloten dat het lid Meindertsma vragen zal formuleren naar aanleiding van de brief (EK, XXI-I) van de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 20 november 2006.
  • De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI besprak op 1 april 2008 de brief van 13 februari 2008 (EK 29.800 XI, E) van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake de uitvoering van de motie. De commissie acht het zinvol de VROM-raad uit te nodigen voor een nader gesprek inzake het advies 'Brussels lof - Handreikingen voor ontwikkelingen en implementatie van Europees recht en beleidPDF-document'.