XXI, B

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake een breed draagvlak en participatiemogelijkheden voor burgers en NGO's op het gebied van ontwikkelingsplanologieIn deze motie wordt de regering verzocht een kader uit te werken in de herziene Wet op de ruimtelijke ordening, waarin de participatiemogelijkheden voor burgers en NGO's staan aangegeven, teneinde de condities te formuleren voor het verkrijgen van een breed draagvlak bij ontwikkelingsplanologie.Kerngegevens

nummer XXI, B
ingediend 21 maart 2005
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 5 april 2005 Aangehouden op 5 april 2005. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.C. Meindertsma
mede ondertekend door J.J.M. van der Lans
W. Lemstra
E. van Middelkoop
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
J. Walsma
dossier(s) Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI)

Bijzonderheden

Het beleidsdebat vond plaats op 21 en 22 maart 2005. Op 1 april 2005 heeft de Eerste Kamer een brief ontvangen van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de tijdens het beleidsdebat "de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland" ingediende moties (XXI-B) en (XXI-C) (EK, XXI-D)