XXI, C

Motie-Lemstra (CDA) c.s. inzake lange termijninvesteringsstrategieën op het gebied van ruimtelijk-economisch beleid in NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht de Staten-Generaal te voorzien van haar lange termijninvesteringsstrategieën die rekening houden met de zeer lange voorbereidingstijd van grote nationale investeringen, indien nodig verkend met scenario's, vertaald in aanzetten voor beleidsontwikkeling op korte en middellange termijn en vergezeld van een prioritering van de investeringen op basis van een objectief en integraal beoordelingskader.Kerngegevens

nummer XXI, C
ingediend 21 maart 2005
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 april 2005 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) W. Lemstra
mede ondertekend door M.E. Bierman-Beukema toe Water
J.J.M. van der Lans
M.C. Meindertsma
E. van Middelkoop
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
J. Walsma
dossier(s) Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI)

Bijzonderheden

  • Het beleidsdebat vond plaats op 21 en 22 maart 2005.
  • Op 1 april 2005 heeft de Eerste Kamer een brief ontvangen van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de tijdens het beleidsdebat "de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland" ingediende moties (XXI-B) en (XXI-C) (EK, XXI-D).
  • Op 15 november 2005 bespraken de commissies Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de brief van de minister van VROM van 8 november 2005 (EK XXI-G) inclusief bijlagen inzake uitwerking van de motie. De brief werd betrokken bij het plenaire debat op 17 januari 2006 over de Nota ruimte (29.435).
  • Op 19 december 2006 heeft de commissie besloten schriftelijk te informeren naar de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze motie en naar de opvattingen van de regering betreffende de zin van het houden van geïntegreerde beleidsbebatten.