33.669, G

Motie-Reuten (SP) c.s. over het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositieIn deze motie wordt de regering verzocht de Kamer tenminste eenmaal per twee jaar te informeren over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie, onderscheidenlijk naar emissie en depositie van ammoniak en stikstofoxiden, gerelateerd aan de verplichtingen die resulteren uit de Natura 2000-afspraken.Kerngegevens

nummer 33.669, G
ingediend 9 september 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 7 oktober 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) G.A.T.M. Reuten (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Programmatische aanpak stikstof (33.669)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)