Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- Voorgenomen oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Brief van de minister van EZK van 31 augustus 2018 ( 35008, EK, A; TK, 1)

Enkele fracties overwegen nadere inlichtingen te vragen over de voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandeling (artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016). Rekening houdend met de reactietermijn van 30 dagen, dat wil zeggen uiterlijk 11 oktober 2018 (bij deze termijnstelling is rekening gehouden met de recesperiode van de Eerste Kamer), besluit de commissie de inbrengdatum vast te stellen op 2 oktober 2018. De finale vaststelling van een eventueel verzoek om nadere inlichtingen zou dan kunnen worden afgerond in de plenaire vergadering van 9 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer