Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 2 oktober 2018
1. 34.877

Brief van de staatssecretaris van BZK over het verzoek om voorlichting aan Raad van State betreffende de vormgeving van de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de coördinerende rol van BZK; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie besluit:
- om het besluit over het al dan niet houden van een mondeling overleg of beleidsdebat over de situatie in Caribisch Nederland, de coördinerende rol van de staatssecretaris en de positie van de Rijksvertegenwoordiger aan te houden tot na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State en de kabinetsreactie daarop; en,
- toezegging T02533 als "deels voldaan" te beschouwen.

2. 34 775 IV / CXIX, S

Brief van de staatssecretarissen van SZW en BZK inzake de kabinetsreactie van het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland en de bijhorende kabinetsreactie besluit de commissie tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie verzoekt dit overleg op korte termijn in te plannen, zo mogelijk op 16 oktober aanstaande.

3. 33 845

IPKO 8-11 januari 2019 te Sint Maarten


De commissie besluit met betrekking tot de delegatiesamenstelling voor het IPKO, dat van 8 tot en met 11 januari 2019 te Sint Maarten wordt gehouden, als volgt:
- Ganzevoort (voorzitter);
- Van Bijsterveld (CDA);
- lid van de fractie van de VVD; en,
- Van Dijk (PVV).

De commissie besluit voorts dat indien de delegatie wordt uitgebreid naar meer dan vier leden, een eventuele extra plek in de delegatie toekomt aan een lid van de fractie van D66.

4. Brief staatssecretaris VWS d.d. 21 september 2018

Verslag bestuurlijk overleg en reis Saba, Sint Eustatius en en Sint Maarten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 september 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de nog te verschijnen kabinetsreactie
op het AIV-advies 107, getiteld: "Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming" af te wachten en deze met het advies dan te agenderen in de commissie.

6. Rondvraag

De commissie besluit naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) om voor een volgende vergadering het onderwerp "Bevoegdheidsverdeling tussen de Caribische Landen en het Koninkrijk inzake de opvang van vluchtelingen" te agenderen voor nadere bespreking.
De commissie besluit de ingekomen brieven uit het Openbaar Lichaam Saba te betrekken bij het voorgenomen MO met de staatssecretarissen van SZW en BIZA.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman