Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 oktober 2018
1. 34883

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 34889

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. 34456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 30 oktober 2018.

4. 35000 VI, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over het halfjaarlijks rappel toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 10 juli 2018 als volgt:

- Toezeggingen T01567 en T02537 als voldaan te beschouwen (toezegging T01662 was reeds als voldaan aangemerkt);
- Toezeggingen T01696 en T02489 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019;
- Toezeggingen T01615 en T01774 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezeggingen T01429, T02287 en T02481 als openstaand te beschouwen en het ministerie van J&V te verzoeken de bij deze toezeggingen betrokken documenten naar de Eerste Kamer te sturen;
- Toezeggingen T02491, T02601, T02605, T02607, T02608 en T02613 te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat.

Voorts stelt de commissie voor de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te houden op 12 februari 2019.

5. Rondvraag

- Op verzoek van het lid Dercksen (PVV) zal een brief gestuurd worden naar de verdedigers van het initiatiefvoorstel-Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34558) met de vraag wanneer de Eerste Kamer de memorie van antwoord kan verwachten.

- Het lid Van Bijsterveld (CDA) attendeert de leden op een artikel over het Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34456) in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht van juli 2018. Het artikel is opgenomen in het informatiedossier.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren