Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 november 2018
1. 35.000 IV / CXIX, A

Conceptbrief n.a.v. mondeling overleg met de staatssecretarissen van BZK en SZW over het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland

De commissie stemt, behoudens enkele wijzigingen, in met de voorliggende conceptbrief in vervolg op het mondeling overleg d.d. 16 oktober 2018 met de staatssecretarissen van BZK en SZW over het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland.

2. 29.653

Staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk - inzicht in mensenrechtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van vluchtelingen

De commissie besluit een deskundigenbijeenkomst te houden - bij voorkeur voor het Kerstreces - teneinde meer inzicht te krijgen in mensenrechtelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van vluchtelingen, met name in het licht van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. De bijeenkomst zal ook worden opengesteld voor leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

3. Inventarisatie gesprek Bestuurscollege Saba

Desgevraagd besluit de commissie tot een informeel gesprek van de commissievoorzitter op dinsdag 11 december 2018 met een delegatie van het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman