Stemming motie Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoordVerslag van de vergadering van 5 maart 2019 (2018/2019 nr. 20)

Aanvang: 13.59 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (34902, letter F).

(Zie vergadering van 5 februari 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heb begrepen dat een aantal moties zal worden ingetrokken. Ik geef het woord aan mevrouw Vlietstra.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vlietstra i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De minister heeft klip-en-klaar toegezegd dat de sluiting van bestaande rechtbanken en gerechtshoven niet aan de orde is. Wij hebben daar goede nota van genomen. Daarmee is onze zorg weggenomen. Dat betekent dat wij onze motie op dat punt (34775-VI, AR) intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Vlietstra c.s. (34775-VI, letter AR) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Meneer Ruers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ruers i (SP):

Mevrouw de voorzitter. In goed overleg met de medeondertekenaars kan ik u berichten dat ik de motie-Ruers c.s. over het waarborgen van de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica (34775-VI, letter U) bij dezen intrek. Ik zal straks bij andere stemmingen nog een stemverklaring afgeven.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ruers c.s. (34775-VI, letter U) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Meneer Schouwenaar.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar i (VVD):

Voorzitter. Mevrouw Duthler is door ziekte afwezig, maar namens haar en mijn fractie trek ik haar motie in, gelet op de toezegging van de minister.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Duthler c.s. (34775-VI, letter V) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Zijn er nog andere? Mevrouw Strik. Er blijft niets meer over.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Nee, voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de eerdere praktijken die we zojuist hebben gezien. Ik trek graag mijn motie 34775-VI, letter AP in, omdat de minister klip-en-klaar heeft toegezegd dat de eigen bijdrage bij de rechtshulppakketten niet afhankelijk zal worden gemaakt van het advies dat de poortwachter heeft gegeven. Daar zullen we hem dan natuurlijk ook aan houden.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Strik c.s. (34775-VI, letter AP) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Nu moet ik even mijn administratie bijwerken.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wij gaan stemmen, allereerst over de motie-Van Hattem c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (34902, letter F) Hebben alle leden de presentielijst getekend?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Sini i (PvdA):

Dank u, mevrouw de voorzitter. De minister heeft in haar brief van 21 maart kenbaar gemaakt dat het kabinet bereid is het verzoek om openbaarmaking serieus in overweging te nemen, maar het gewenst vindt om in overleg te treden met de voorzitter en de deelnemers aan de klimaattafels voordat dit gebeurt. Wij beschouwen dit als een toezegging richting de Kamer en zouden de motie om die reden als overbodig kunnen karakteriseren. Gelet op het feit dat de commissie vanmiddag de brief bespreekt, kan de indiener de motie overwegen aan te houden. Mocht hij dit niet overwegen, dan zal de fractie van de Partij van de Arbeid voor de motie stemmen. Wij hechten wel aan het uitgangspunt dat alles openbaar is, tenzij er redenen zijn om iets niet openbaar te maken. Dank u zeer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Sini. Begrijp ik goed dat u zegt: misschien wordt de motie vanmiddag aangehouden, maar als dat niet gebeurt, dan is de Partij van de Arbeid voor de motie? Heb ik het zo goed begrepen, meneer Sini? We hebben de motie nu in stemming, dus aanhouden is er denk ik niet meer bij. Goed, dus u bent voor de motie.

Wie kan ik nog meer het woord geven? Meneer Binnema.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Een stemverklaring bestaat uit een "enerzijds" en een "anderzijds". Enerzijds vinden we het wellicht wat selectief om dit specifieke onderwerp eruit te halen. De motieven en de insteek voor de PVV om hiernaar te vragen zijn wellicht ook anders, net zoals onze inzet in het klimaatdebat anders is dan die van de PVV. Anderzijds vinden wij de motie en de oproep die daarin gedaan wordt wel in lijn liggen met onze voorkeur voor transparantie en met onze inzet voor de Wet open overheid. Daarom zullen wij voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Binnema. Meneer Pijlman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman i (D66):

Voorzitter. Transparantie is een groot goed, en wij zullen de motie dan ook steunen, maar het kan zijn dat de deelnemers aan het debat ervan uitgingen dat hun bijdrage vertrouwelijk was. Dat gaat het kabinet nu onderzoeken. Wij hebben er alle begrip voor dat we het signaal om uitvoering aan die motie te geven, als die wordt aangenomen, heel serieus nemen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Ik kijk nog even rond. Er is niemand meer die nog een stemverklaring wenst af te leggen — alleen over deze motie, want die gaat over een heel ander onderwerp dan de rest. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (34902, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.