Stemming moties Staat van de rechtsstaatVerslag van de vergadering van 5 maart 2019 (2018/2019 nr. 20)

Aanvang: 14.08 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Staat van de rechtsstaat

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat,

te weten:

  • de motie-Dercksen c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers (34775-VI, letter AM);
  • de motie-Backer c.s. over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht (34775-VI, letter AN);
  • de motie-Backer c.s. over gefinancierde rechtsbijstand (34775-VI, letter AO);
  • de motie-Diederik van Dijk c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit (34775-VI, letter AQ);
  • de motie-Van Bijsterveld c.s. over financiering van de rechtspraak (34775-VI, letter AS).

(Zie vergadering van 19 februari 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan komen we nu bij een hele serie moties onder nummer 34775. De motie-Ruers c.s. onder letter U is ingetrokken, net als de motie-Duthler c.s. onder de letter V. Dan stemmen wij nu over de motie-Dercksen c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers, 34775-VI, letter AM.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Diederik van Dijk i (SGP):

Voorzitter. Graag leg ik een stemverklaring af bij de motie van de heer Dercksen, die vraagt om een strenge aanpak van een specifieke groep agressieve asielzoekers uit veilige landen. De SGP neemt niet al het PVV-vocabulaire voor haar rekening, evenmin alle overwegingen uit de motie, zoals de overwegingen omtrent de rol van het OM, maar de heftige problematiek waarvoor de motie aandacht vraagt, is alleszins reëel. Ik verwijs slechts naar de alarmklok die de directeur van het COA onlangs luidde in Nieuwsuur, maar niet minder naar de wanhoop van vele burgemeesters en burgers. Mijn fractie beschouwt deze motie als een indringende oproep aan de minister om deze zeer agressieve groep asielzoekers, die het bederft voor de rest, met kracht aan te pakken, en daarom stemmen wij voor deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Nog anderen die over deze motie een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Dercksen c.s. (34775-VI, letter AM).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan de stemming over de motie-Backer c.s. over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht (34775-VI, letter AN).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ruers i (SP):

Mevrouw de voorzitter. We hebben vorige week naar mijn mening een indringend en heel goed debat gehad. De minister heeft over een aantal zaken duidelijk toezeggingen gedaan en daar zijn wij blij mee, maar we hebben ook vastgesteld dat er nog heel veel dreigt ten aanzien van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In mijn motie zou ik daar ook iets over zeggen, maar die heb ik ingetrokken ten faveure van deze motie, die qua strekking en doel aardig in dezelfde richting gaat. We ondersteunen die van harte, maar we willen ook aangeven dat het heel duidelijk is dat de rechterlijke macht in Nederland niet meer gedoogt dat zij in een hoek wordt gezet; kijk naar de steun die de NVvR heeft uitgesproken voor mijn motie, die nu is ingetrokken. Ik vind dat een erg goede ontwikkeling. De rechterlijke macht moet het uiteindelijk zelf doen, om die onafhankelijkheid tot stand te brengen, en de minister moet daar ook heel goed naar luisteren. Er is volgens mij iets nieuws aan de hand in Nederland: de rechterlijke macht berust niet langer daarin. Daarom steunen wij die motie van ganser harte.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ruers. Nog anderen die een stemverklaring bij deze motie willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (34775-VI, letter AN).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan wederom een motie van het lid Backer over de gefinancierde rechtsbijstand, nr. 34775-VI, onder de letter AO. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (34775-VI, letter AO).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie-Strik is ingetrokken. Dan de motie van de heer Van Dijk van de SGP over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit (34775-VI, letter AQ). Wie kan ik het woord geven voor een stemverklaring? Niemand. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Diederik van Dijk c.s. (34775-VI, letter AQ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie-Vlietstra is ingetrokken, dus dan rest ons nog de motie-Van Bijsterveld over financiering van de rechtspraak (34775-VI, letter AS).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 zal de motie steunen. Er was in het debat bij de minister enig ongemak, omdat hij natuurlijk moeilijk kon aanmoedigen dat er fondsen aan zijn begroting zouden worden toegevoegd, maar uit zijn hele beantwoording begrijp ik dat hij deze uiteindelijk ook nog wel zal verwelkomen. Hoe dan ook denk ik dat het een goede zaak is, gezien alles wat er gezegd is in het debat, dat deze motie zou worden aangenomen. Ik dank de collega's overigens voor de steun aan mijn moties, omdat ik daarmee kan laten zien: ook als je een motie intrekt, heeft het debat effect gehad, want er zijn een heleboel punten gemaakt.

Dank u wel.

De voorzitter:

Uw stemverklaring is wat uitgebreid. Maar goed, alles kan. Nou ja, tot op zekere hoogte. Wie wil er nog meer een stemverklaring afleggen? Meneer Schouwenaar.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar i (VVD):

Dank u wel, voorzitter. We vinden de motie wat prematuur, maar we zijn het eens met de intentie. Daarom zullen wij daarvoor stemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Bijsterveld c.s. (34775-VI, letter AS).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de minister voor haar aanwezigheid bij deze stemmingen. Voor we kunnen overgaan tot de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel schors ik de vergadering kort, in afwachting van de initiatiefnemers.

De vergadering wordt van 14.17 uur tot 14.20 uur geschorst.