Stemming motie Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingenVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, letter K, was letter I).

(Zie vergadering van 12 maart 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we stemmen over de gewijzigde motie (34456, letter K). Hebben alle leden de presentielijst getekend? Mevrouw Andriessen, u moet even rennen om snel nog te tekenen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zou graag over het wetsvoorstel en over beide moties iets willen zeggen.

De voorzitter:

Dat is akkoord.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Mijn fractie steunt het wetsvoorstel, onder andere omdat het helpt om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Wij hechten echter ook zeer aan goede verhoudingen binnen het Koninkrijk. Wij hebben ons dus beraden of het verzoek van Sint-Maarten aanleiding is voor aanhouding van het voorstel. Ons blijkt uit nadere informatie dat de consultatieprocedure momenteel door geen enkel land wordt gebruikt, ook niet bij overduidelijke ingrijpende wetsvoorstellen. Het is zeker een goed idee om nader te onderzoeken of dit wenselijk is, zeker gelet op de doelstellingen van concordantie die in het statuut staat. Wij steunen daarom motie-Andriessen, hoewel ze geen echt dictum bevat, om in dat kader overleg op te starten. Wat ons betreft gebeurt dat met alle landen van het Koninkrijk.

Echter, gelet op de huidige praktijk en de fase waarin het wetsvoorstel zich bevindt, vinden wij het niet opportuun om nu eerst een consultatiefase te starten met betrekking tot dit wetsvoorstel. Daarom steunen wij de motie-Bikker niet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Meneer Schouwenaar.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar i (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil ook graag een stemverklaring afleggen met betrekking tot beide moties en het wetsvoorstel. Artikel 39 van het Statuut is naar voren gebracht door de fractie van de ChristenUnie. De ChristenUnie verdient daarvoor alle credits. Het Statuut vraagt of het wetsvoorstel ingrijpend is. Zo ja, dan consulteren; zo nee, dan besluiten. "Ja" zeggen de motie van de ChristenUnie en de brief van Sint-Maarten. Het betreft de Koning, dus is het ingrijpend. "Nee" zegt de motie van D66. Het betreft niet de positie en niet het functioneren van het staatshoofd; het betreft een straftoemeting aan een verdachte. Het gaat niet om staatsrecht, maar het gaat om strafrecht. Binnen het strafrecht gaat het om een klein delict. Zwaardere delicten, zoals geweld en bedreiging, blijven onveranderd.

Met deze opvatting is de VVD-fractie het eens. Daarom zullen wij voor de motie van D66 stemmen en tegen de motie van de ChristenUnie. Ook zijn wij voor overleg met de landen in het Koninkrijk over de toepassing van artikel 39. Overigens is de VVD-fractie van mening: niets dan lof voor de Koning en het koningshuis.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schouwenaar. U weet dat we altijd voorstander zijn van een beknopte stemverklaring. Ik heb u deze keer laten gaan. De oproep tot steun voor de Koning kan ik onderschrijven.

Wie van de leden wil nog meer een stemverklaring afleggen? Meneer Dercksen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dercksen i (PVV):

Voorzitter. Mijn stemverklaring behoort bij de motie-Andriessen die oproept om in overleg te treden met Sint-Maarten. De minister heeft toegezegd dat hij niet alleen met Sint-Maarten, maar ook met de andere landen in het Koninkrijk gaat overleggen. Daarmee roept de motie dus op om minder te gaan doen dan dat de minister heeft toegezegd. Dat is een wat vreemde figuur volgens onze fractie. Daarmee is de motie wat ons betreft overbodig. Wij zullen daarom tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dercksen. Uw stemverklaring ging over motie 34456, letter J. Deze motie was ook onderdeel van de stemverklaring van de heer Schouwenaar.

Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bikker c.s. (34456, letter K, was letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de OSF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.