Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 maart 2019
1.
33844

Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34976

Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De fractie van VVD (Knip), CDA (Rombouts), D66 (Andriessen), PVV (Dercksen), PvdA (Vlietstra), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

4.
T01437

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32.168)

Toezegging T01437 blijft openstaand in afwachting van de beleidsreactie op de aangeboden evaluatierapporten.

5.
33032 / 33 514 (R1998), M

Onderzoeken naar aanleiding van aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap

De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister voor Rechtsbescherming om het komend voorjaar een kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap op het gebied van juridisch meerouderschap aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan te bieden. De minister zal verzocht worden de kabinetsreactie ook aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aan te bieden, gelet op het feit dat het instellen van de Staatscommissie een toezegging aan de Eerste Kamer betrof.

6.
Nabeschouwing beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De aanwezigen wisselen enkele observaties m.b.t. de beleidsdebatten over de staat van de rechtsstaat van de afgelopen jaren uit. Vrij algemeen leeft de opvatting dat het nuttig is zo'n debat periodiek te houden. Als advies aan de nieuwe Kamer geeft zij mee circa eens in de twee jaar zo'n debat te houden.
Op voorstel van het lid Vlietstra wordt de brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake de contouren van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op 16 april 2019 geagendeerd ten behoeve van inbreng voor schriftelijk overleg.

7.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Vlietstra zal de staf navraag doen op welke termijn antwoorden zijn te verwachten van indiener en regering m.b.t. wetsvoorstel 34.231Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie.
Op verzoek van het lid Van Bijsterveld zal de staf navraag doen bij het ministerie op welke termijn beantwoording van de brief over gedelegeerde regelgeving valt te verwachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren