Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 april 2019
1.
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten) en 50PLUS (Nagel). De commissie verzoekt de nota naar aanleiding van het verslag alsmede de schriftelijke reactie van de regering uiterlijk vrijdag 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

2.
Wetgevingsagenda energietransitie

Brief van de minister van EZK van 4 april 2019 (30196, H)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 4 april 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (EZK)

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIII, D)

- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T01691 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020;
- Toezegging T02128 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02409 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020;
- Toezegging T02500 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02126 als openstaand te beschouwen, het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan naar aanleiding van de reactie op deze toezegging nog enkele vragen te willen stellen. De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 16 april 2019.

4.
Reactie motie-Van Hattem c.s. (34902, F)

Brief van de minister van EZK van 1 april 2019 (34902, H)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van EZK van 1 april 2019, en laat de behandeling van deze brief aan de commissie BiZa/AZ over.

5.
Rondvraag

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan dat de minister van LNV tijdens het mondeling overleg op 4 december 2018 (35000 XIV, E) heeft toegezegd te kijken of er elementen van het Ierse model van een breed opgezette Voedselraad ook in Nederland toepasbaar zou zijn en om een brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 oktober 2018 inzake het Rijksvastgoedbeleid (24490/31490, 25) door te sturen. Hij wenst nog vragen te stellen over deze brief en een rappel te sturen over het uit te voeren onderzoek inzake de toepasbaarheid van het Ierse model.
De commissie besluit op 16 april 2019 hiervoor inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer