Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 april 2019
1. 35.000 XV / 35.000 IV, D

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt desgewenst geleverd in een gezamenlijke commissievergadering met de commissie SZW op 23 april 2019.

2. 35.000 VII / 35.000 IV, C

Reactie toezeggingenrappel

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 VII / 35.000 IV, C) ten aanzien van toezegging T02533. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.

De commissie oordeelt voorts als volgt over de status van de volgende toezeggingen:
- T02324: reeds als voldaan aangemerkt op 2 april 2019;
- T02536: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 januari 2020;
- T01220: als openstaand blijven beschouwen en de deadline ongewijzigd laten (1 juli 2019);
- T02532: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 juli 2019;
- T02533: als openstaand blijven beschouwen en in schriftelijk overleg treden over de deadline;
- T02534: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 maart 2020; en,
- T02660: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 juli 2019.

3. T02659

Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (deels) openstaande toezeggingen (EK, E); Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

De commissie besluit de reactie van de bewindspersonen van SZW op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 XV, E) voor wat betreft toezegging T02659 voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T02659 ongewijzigd te laten.

4. Rondvraag

De leden Van Kappen (VVD) en Ester (ChristenUnie) geven naar aanleiding van de gezamenlijke commissievergadering d.d. 2 april 2019 ten behoeve van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) enkele voorstellen voor werkbezoeken in overweging aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman