Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 april 2019
1. Speakers' Conference, 8-9 april 2019

De Kamervoorzitter doet mondeling verslag van de Voorzittersconferentie die plaatsvond op 8 en 9 april 2019 te Wenen, alsook van de bilaterale gesprekken die zij heeft gevoerd en marge van de conferentie.

2. Pace-sessie, 8 - 12 april 2019

De delegatievoorzitter, Van de Ven (VVD), doet mondeling verslag van de PACE-sessie van 8-12 april 2019.
De aangenomen resoluties en aanbevelingen zijn zoals gebruikelijk verspreid in de vakcommissies.

3. COM(2019)178

Mededeling van de Commissie: Better regulation: taking stock and sustaining our commitment

De commissie besluit de Mededeling van de Commissie: "Better regulation: taking stock and sustaining our commitment" voor kennisgeving aan te nemen.

4. Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan (EK 35.000 V, C). Zij besluit de status van de toezeggingen T01191, T01941, T02584, T02273, T02488, T02583 ongewijzigd te laten.
Met betrekking tot de toezegging T01191 besluit de commissie om met de regering in schriftelijk overleg te treden en verzoekt zij de staf een conceptbrief op te stellen.

5. 21.501-20, AG

Geannoteerde agenda informele Europese Raad van 9 mei 2019

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Informele Europese Raad van 9 mei 2019.

6. Mededelingen en informatie

Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) doet mondeling verslag van de aanbieding van het Clingendael Rapport - 'Weinig empatisch, wel effectief - Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie', dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. De commissie wenst graag in kennis te worden gesteld van een eventuele kabinetsreactie op het rapport.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman