35.202 (R2126)

Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Jetten Toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie aan de GrondwetDit initiatiefvoorstel van Rijkswet van de Tweede Kamerleden Verhoeven en Jetten (beiden D66) beoogt het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden. Daarbij is voldoende democratische legitimatie voor zowel het lidmaatschap als voor een eventuele uittreding het uitgangspunt. In verband daarmee beoogt het wetsvoorstel ook de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming van de Unie over wetgeving en verdragen grondwettelijk te verankeren, door een opdracht aan de wetgever.

Dit is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 5) op 25 februari 2021 verworpen.

Voor: GroenLinks, 50PLUS en D66.

Tegen: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, PvdA, Krol, DENK, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2019

titel

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten