Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 mei 2019
1. 35.000 V, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie besluit om de deadline van toezegging T02124 te verlengen tot 1 juli 2021, waardoor de toezegging tot die tijd niet zal terugkomen in de halfjaarlijkse rappels.

2. 35.000 X, D

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Defensie inzake Nationaal Plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO; Begrotingsstaten Defensie 2019

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3. 27.925

Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de minister voor BHenO inzake Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit om de behandeling van de brief in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de behandeling en dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering na het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brief op 28 mei as.

4. Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

De commissie wenst geen input te leveren over ervaringen die zij hebben opgedaan met de conceptlijst. De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst op te nemen in de reeds bestaande lijst met aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit en de lijst over een jaar nogmaals te evalueren.

5. Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee - Conferentie 'Countering International Terrorism'

Het lid Martens (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de conferentie 'Countering International Terrorism' van de OVSE Parlementaire Assemblee in Sint-Petersburg.

6. Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - STC Visit

De leden Vlietstra (PvdA), Van Kappen (VVD) en Martens (CDA) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan een werkbezoek van het Science and Technology Committee (STC) van de NAVO Parlementaire Assemblee aan Singapore.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk