Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- 34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2019 inzake bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (34650, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

- Toezegging T02700

Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019 inzake toezegging brief over onnodige sekseregistratie (34650, H) en toezegging T02700 aan de commissie OCW over te dragen. De commissie merkt in dit verband op dat bij een toezegging aan de Eerste Kamer een rechtstreekse brief aan die Kamer voor de hand ligt, en niet een afschrift van een reeds eerder verzonden brief aan de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman