Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

- 35.000 IV / CXIX, N

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit:
- de eilandsbesturen van Saba en Bonaire en de regeringscommissaris van Sint Eustatius te vragen of zij voornemens zijn te komen met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 IV / CXIX, N);
- onderhavige brief na ommekomst van die reacties opnieuw te agenderen teneinde te bezien of schriftelijk overleg wordt gewenst;
- de regering te verzoeken om haar brief naar aanleiding van de aangenomen Tweede Kamermotie-Kuiken c.s. (TK 35000-IV, nr. 62) ook aan de Eerste Kamer te zenden;
- de staf te verzoeken om de wijze van behandeling in de Tweede Kamer van de onderhavige brief na te gaan en de commissie dienovereenkomstig te informeren.

De commissie besluit voorts toezegging T02383 als voldaan aan te merken en toezegging T02659 aan te vullen met de toezeggingen die zijn gedaan in de brief van de staatssecretaris van SZW (EK 35.000 / CXIX, N).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman