Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 september 2019
1. 35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 24 september 2019 te houden. In het (voorlopig) verslag wordt in elk geval een vraag over de voorgestelde nieuwe Afdeling
Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State opgenomen.

2. IPKO-delegatiesamenstellingen 2020-2023

De voorzitter deelt mee dat hij met zijn collega in de Tweede Kamer heeft overlegd over de mogelijkheden van uitbreiding van de IPKO-delegatie. Eventuele uitbreiding heeft geen gevolgen voor het gebruikte rekenmodel. De commissie stemt in met de uitgangspunten en werkwijze van het rekenmodel en met de toebedeling van plaatsen aan de leden. De toewijzing is als volgt:

2020: Commissievoorzitter (GL), VVD, FVD en CDA
2021: Commissievoorzitter (GL), D66, PvdA en PVV
2022: Commissievoorzitter (GL), VVD, SP en ChristenUnie
2023: Commissievoorzitter (GL), FVD, CDA en PvdD
Reserve: VVD, Fractie-Otten en D66.

3. 35.000 IV, O

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Saba Package en Convenant Volkshuisvesting Bonaire; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

De brief van de staatssecretaris wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Reactie halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Het verslag van een schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in het verslag genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel:

T02660: de toezegging is voldaan.

Vooruitblik:

T02532: de toezegging staat nog open en de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02533: de toezegging staat nog open.
T02536: de toezegging staat nog open.

5. T01223

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de status van de toezegging met betrekking tot het betrekken van het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

Het verslag van een schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01223 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman