Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
34352, G / 34956

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling; Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Deactivering van de quotumheffing

De leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) wensen op 15 oktober 2019 - met verzoek aan de minister om coulant te zijn t.a.v. een dag overschrijding van de voorhangtermijn - vragen te stellen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking. Dit gelet op de effecten van de Wab op de doelgroep van beschut werk en de banenafspraak, en het feit dat in het voorliggende ontwerpbesluit geen uitzondering voor deze doelgroepen gemaakt wordt.

Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen van de CDA-fractie kan het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34 956) geagendeerd worden voor plenair debat op 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren