Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 oktober 2019
1. 35210 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 5 november 2019.

2. 35042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

De commissie besluit de procedure nogmaals aan te houden en de regering om een reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State te vragen.

3. 34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 oktober 2019 inzake taalbeheersingsniveau leraren (34031, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de beleidsreactie op het peilonderzoek over de kwaliteit van Engels in het primair onderwijs af.

4. 34878

Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2019 inzake nahang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

De brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 oktober 2019 inzake diverse toezeggingen (35300 VIII, A) worden voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T01398: de toezegging is voldaan.
T01756: de toezegging is voldaan.
T01763: de einddatum wordt op 1 juni 2020 gezet.
T02420: de einddatum wordt op 1 juni 2020 gezet.
T02067: de einddatum wordt op 1 juli 2020 gezet.
T02201: de toezegging is voldaan.
T02334: de einddatum wordt op 1 juli 2021 gezet.
T02419: de toezegging staat nog open.
T02422: de toezegging is voldaan.
T02714: de toezegging is voldaan.
T02722: de toezegging staat nog open.

6. Rondvraag

De griffier wijst op het informele kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad op 5 november 2019, 16:30-17:30 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman