Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Jeugdwet (34.880)

-
Mededelingen en informatie

De commissie heeft kennisgenomen van de aan de Tweede Kamer gestuurde brief van 7 november jl. over een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (TK 31839, 699) en stelt voor het jeugdstelsel in algemene zin te betrekken bij het mondeling overleg over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg op 21 januari 2020 en daarna te bezien of en hoe hier een vervolg aan kan worden gegeven.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer