Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309)

-
Rondvraag

Het lid Stienen (D66) verzoekt een rappel te sturen met betrekking tot de kabinetsreactie op het rapport "Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht", waarvan de staatssecretaris van J&V in haar brief van 22 augustus 2019 (34964, L) heeft toegezegd kort na het zomerreces te zullen sturen.

Op verzoek van het lid Stienen (D66) besluit de commissie een brief te sturen aan de staatssecretaris van J&V met het verzoek een stand van zaken en een tijdpad te geven van het nieuwe wetsvoorstel inzake terugkeer en vreemdelingenbewaring. Daarnaast wenst de commissie te vernemen wat er precies gaat gebeuren met het huidige Wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309) dat nu bij de Eerste Kamer ligt. De staatssecretaris zal worden verzocht deze brief voor het kerstreces te beantwoorden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren