Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 december 2019
1.
35233

Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De commissie besluit het voorliggende verslag met inbreng van de fracties van Forum voor Democratie (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), PvdA (Koole), PVV (Faber) en SGP (Schalk) ongewijzigd vast te stellen. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 16 en/of 17 december 2019, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur).

2.
35347

Spoedwet aanpak stikstof

De commissie besluit te streven naar afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor het kerstreces, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vragen. Zij spreekt af dat tot uiterlijk woensdag 11 december 2019, 12:00 uur, inbreng geleverd kan worden voor voorlopig verslag. De proefversie met een korte reactietermijn zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De regering zal worden gevraagd de memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur, aan de Kamer te doen toekomen.
De woordvoerders zullen uiterlijk maandag 16 december 2019, 11:00 uur, na kennisneming van de memorie van antwoord, laten weten of hun fracties het wetsvoorstel gereed achten voor een plenair debat op dinsdag 17 december 2019, dan wel nadere voorbereiding wensen.

Aanvulling 11 december 2019: Inbreng voor voorlopig verslag is geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Pijlman), PvdA (Koole), SP (Janssen), ChristenUnie (Huizinga-Heringa), PvdD (Nicolaï), 50Plus (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

3.
35.300 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4.
35.300 XIV

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
35.237

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 inzake Urgenda-maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

6.
35.236

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 inzake Urgenda-maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

7.
35.235

Wijziging begrotingsstaat Infrastructuur en Waterstaat 2019 inzake Urgenda

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

8.
35.234

Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 inzake Urgenda-maatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

9.
INEK, Langetermijnstrategie en Klimaatplan

Brief - met bijlagen - van de minister van EZK van 25 november 2019 (32813, L)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

10.
Klimaat- en Energieverkenning 2019

Brief van de minister van EZK van 1 november 2019 (32813, J)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

11.
Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

12.
Biomassa

Brief van de minister van EZK van 22 november 2019 (32813, K)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

13.
Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

14.
Rijk aan gedragsinzichten

Brief van de minister van EZK van 26 november 2019 (35300 XIII, A)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 26 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

15.
Ontwerp Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz

Brief van de staatssecretaris van EZK van 5 december 2019 (24095, E)

De commissie besluit het ontwerp Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz voor kennisgeving aan te nemen.

16.
COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

De commissie besluit de rapporteurs van de EU-kopgroep klimaat van de Tweede Kamer in januari/februari 2020 uit te nodigen voor een korte bespreking en een terugblik op de COP25 in Madrid in december 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer