T02830

Toezegging Toesturen van de contouren van de herziening van mestbeleid (35.233)De Minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de contouren voor de herziening van het mestbeleid in het voorjaar naar de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02830
Status voldaan
Datum toezegging 16 december 2019
Deadline 1 juli 2020
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kamerleden Prof.dr. R.A. Koole (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen mestbeleid
Kamerstukken Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)


Uit de stukken

Handelingen I, 2019-2020, nr. 13, item 4, blz. 12.

De heer Koole (PvdA):

(…)

Die verandering zal niet van de ene op de andere dag kunnen. Een plotselinge stopzetting van de derogatie zou vele boerenbedrijven de kop kosten en dat willen wij niet. Maar zou het niet beter zijn als in de wat verdere toekomst uiteindelijk geen of een zo klein mogelijk beroep wordt gedaan op derogatie, maar dat er, zoals mevrouw Kluit al zei, buffers worden gebouwd? Zou het niet beter zijn als in de contouren van het toekomstig mestbeleid, die volgend voorjaar worden vastgesteld, dat einddoel van een zo klein mogelijke derogatie wordt geformuleerd en een eerste verdere stap in die richting concreet wordt aangegeven? Worden in die contouren voor toekomstig beleid ook aandacht besteed aan het verder vergroten van adequate handhaving en daarmee ook aan de bestrijding van fraude bij het verwerken van mest? Daarover heeft mevrouw Teunissen al het nodige gezegd.

Handelingen I, 2019-2020, nr. 13, item 7, blz. 12.

Minister Schouten:

(…)

Dan kom ik bij de heer Koole. Zijn eerste vraag heb ik zojuist al beantwoord na zijn interruptie. Hij vraagt ook naar de adequate handhaving bij de aanpak van de mestfraude. In het voorjaar stuur ik uw Kamer de contouren voor de herziening van het mestbeleid. Een belangrijk onderdeel van die herziening is de vereenvoudiging. Daarnaast zijn we natuurlijk nog steeds bezig met het nemen van stappen in de bestrijding van mestfraude. Ik heb op dat punt ook de versterkte handhavingsstrategie met uw Kamer gedeeld.


Brondocumenten


Historie